8/15/10

ရာဇဂုဏ္ရွစ္ပါးအေၾကာင္း

ရာဇဂုဏ္ရွစ္ပါးအေၾကာင္း ။ ။ အ႒က ၌ ရာဇဂုဏ္သည္ ရွစ္ပါးအျပားရွိ၏။
ရွစ္ပါးဟူေသာ္ကား-----

သိၾကားမင္းကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္း၊ ေနကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း ၊ လကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္း၊ ေလကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း၊ ယမမင္းကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း၊ သမုဒၵရာကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း၊ ေျမၾကီးကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း၊ မိုးကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း ၊ ဤရွစ္ပါးတို႕တည္း။ ထိုရွစ္ပါးတို႕တြင္--

သိၾကားမင္းကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္းဟူသည္ကား ------- သိၾကားမင္းသည္ နတ္အေပါင္းတို႕အား ႏွိမ္ႏွင္းတန္သည္ကို ႏွိမ္ႏွင္း၍ ခ်ီးေျမႇာက္တန္သည္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း သူမေတာ္တို႕အား ႏွိမ္ႏွင္း၍ သူေတာ္တို႕အား ခ်ီးေျမႇာက္ကုန္ရာသည္။

ေနကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္းဟူသည္ကား---------- ေနမင္းသည္ ေရာင္ျခည္တေထာင္ျဖင့္ ျဖည္းညွင္းသာယာစြာ မိုးေရကို ခန္းေစသကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း အခြန္အတုတ္ကို ျဖည္းညွင္းသာယာစြာ ခံယူကုန္ရာသည္။

လကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္း ဟူသည္ကား----------- လျပည့္ဝန္းသည္ ျမင္ျမင္သမွ်ကုန္ေသာ သူတို႕၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း ရႊင္လန္းသာယာစြာ ေျပာဆိုသျဖင့္ မႉးမတ္ျပည္သူ ရွင္လူအေပါင္းတို႕အား ဝမ္းေျမႇာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစကုန္ရာသည္။

ေလကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္း ဟူသည္ကား----------- ေလသည္ သတၱဝါ အေပါင္းတို႕၏ ကိုယ္တြင္းသို႕ဝင္၍ သြားသကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ တိုင္းသားျပည္သူ လူရွင္အေပါင္းတို႕၏ အမူအရာခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ၄င္း မိမိတို႕၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို ၄င္း ကိုယ္တိုင္ လွည့္လည္၍ ၄င္း အမတ္သူလွ်ိဳ ထား၍ ၄င္း သိေအာင္ျပဳကုန္ရာသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ဂႏၶတိႏၵဴ ကဇာတ္၌ ဘုရားေလာင္း တည္ပင္ေစာင့္နတ္မင္းသည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းအား--------

" ဥပႆုတိံ မဟာရာဇ၊ ရေ႒့ ဇနပေဒ စရ။
တတၳ ဒိသြာ စ သုတြာစ ၊ တေတာ တံ ပဋိပဇၨသိ " ( ခု- ၅ - ႏွာ ၃၉၇၊ ဇာတက-႒ ၅ - ၁၀၄ ) ဟူ၍ဆုံးမဘူးေခ်သည္။

မဟာရာဇ ၊ မင္းျမတ္။ ဥပႆုတိံ ၊ ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ နားပါးေထာင္ျခင္းငွါ။ ရေ႒့ ၊ အလုံးစံုေသာ တိုင္း၌၄င္း။ ဇနပေဒ ၊ ဇနပုဒ္၌၄င္း။ စရ၊ လွည့္လည္ဘိေလာ။ တတၳ၊ ထိုတိုင္းဇနပုဒ္၌။ စရေႏၲာ ၊ လွည့္လည္ေသာမင္းသည္။ ဒိသြာစ ၊ ျမင္အပ္သည္ကို ျမင္၍၄င္း ။ သုတြာစ ၊ ၾကားအပ္သည္ကို ၾကား၍၄င္း။ တေတာ၊ ထို႕ေနာက္မွ။ ဟိတံ၊ အစီးအပြါးကို။ ပဋိပဇၨသိ ၊ က်င့္ရလတံၱ။

ယမမင္းကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း ဟူသည္ကား---- ယမမင္းသည္ ခ်စ္ေသာသူ မုန္းေသာသူ ဟူ၍မရွိ။ ကံႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ေရာက္လာလွ်င္ စီရင္သကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း ခ်စ္ေသာသူဟူ၍၄င္း မုန္းေသာသူဟူ၍၄င္း မေရြးခ်ယ္ဘဲ မ်က္ႏွာၾကီးငယ္ မရြယ္မေထာက္ အမႈႏွင့္ေလ်ာ္စြာ စီရင္ကုန္ရာသည္။

သမုဒၵရာကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း ဟူသည္ကား-------- သမုဒၵရာသည္ ေရကို မေတာင့္တသကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း ဥစၥာကိုမေတာင့္တဘဲ ထံုးစံရွိရာ ရထိုက္သမွ်ကိုသာ ခံယူၾကကုန္ရာသည္။

ေျမကဲ့သို႕ က်င့္ျခင္း ဟူသည္ကား--------- ေျမၾကီးသည္ သတၱဝါအေပါင္းတို႕၏ မွီခိုကိုးကြယ္ရာျဖစ္သကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕သည္လည္း သဂၤတရားေလးပါးျဖင့္ ျပည္သူ လူအေပါင္းတို႕၏ မွီခိုကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ကုန္ရာသည္။

မိုးကဲ့သို႕က်င့္ျခင္း ဟူသည္ကား --------မိုးသည္ သတၱဝါအေပါင္းတို႕အား မိုးေရျဖင့္ ေရာင့္ရဲေစဘိကကဲ့သို႕
ထို႕ အတူ ေရေျမေသဌ္နင္းမင္းတို႕ သည္လည္း မႈထမ္း ရာထမ္းတို႕ အား မ်ိဳးရိကၡာ အဝတ္အစားျဖင့္ ေရာင့္ရဲေစကုန္ရာသည္။


(က်မ္းစာအုပ္ပါ မူရင္းအတိုင္း " ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပ " သည္။ )

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။