8/9/10

မင္းတို႕ က်င့္ရာေသာ သဂၤဟတရားေလးပါးအေၾကာင္းမင္းတို႕ က်င့္ရာေသာ သဂၤဟတရားေလးပါးအေၾကာင္း

စတုက ၌ ေရေျမေသဌ္နင္း မင္းတို႕ သည္ တိုင္းႏိုင္ငံသူ လူအေပါင္းတို႕အား သျဂိဳဟ္ခ်ီးေျမႇာက္ေၾကာင္း သဂၤဟတရားေလးပါး အျပားရွိ၏။ ေလးပါးဟူေသာ္ကား - သႆေမဓ ၊ ပုရိသေမဓ၊ ဝါစာေပယ် ၊ သမၼာပါသ - ဟူ၍ ေလးပါးအျပားရွိ၏။ ဤသဂၤဟတရား ေလးပါးတို႕ျဖင့္ ေရေျမေသဌ္နင္း မင္းတို႕သည္ တိုင္းႏိုင္ငံသူ လူရွင္အေပါင္းတို႕ကို သျဂိဳဟ္ခ်ီးေျမႇာက္ကုန္ရာ၏။

ထို႕ ေၾကာင့္ အဂုၤတၱရ သကၠတနိပါတ္အ႒ကထာ၊ သုတၱနိပါတ္ အ႒ကထာမ်ား၌-

" ေပါရာဏက ဓမၼိကရာဇကာေလ ကိရ သႆေမဓံ ပုရိသေမဓံ သမၼာပါသံ ဝါစာေပယ် ႏိၲ စတၱာရိ သဂၤဟဝတၱဴနိ အေဟသံု၊ ေယဟိ ရာဇာေနာ ေလာကံ သဂၤဏွိံသု" ဟူ၍လာသည္။

ေပါရာဏက ဓမၼိကရာဇကာေလ၊ ေရွး တရာေစာင့္ကုန္ေသာ မင္းတို႕လက္ထက္၌။ သႆေမဓံ ၊ သႆေမဓလည္ေကာင္း။ ပုရိသေမဓံ၊ ပုရိသေမဓလည္းေကာင္း။ သမၼာပါသံ။ သမၼာပါသလည္းေကာင္း။ ဝါစာေပယ်ံ၊ ဝါစာေပယ် လည္းေကာင္း။ ဣတိ၊ ဤသို႕။ စတၱရိ၊ ေလးပါးကုန္ေသာ။ သဂၤဟဝတၱဴနိ၊ သဂၤဟဝတၱဴတို႕သည္။ အေဟသံု ကိရ၊ ျဖစ္ကုန္သတတ္။ ေရဟိ၊ အၾကင္သဂၤဟဝတၱဴတို႕ ျဖင့္။ ရာဇာေနာ၊ မင္းတို႕ သည္။ ေလာကံ၊ တိုင္းႏိုင္ငံသူ လူအေပါင္းကို။ သဂၤဏွိံသု၊ သျဂိဳဟ္ခ်ီးေျမႇာက္ကုန္၏။

သႆေမဓ ။ ။ ထိုေလးပါးတို႕တြင္ ေကာက္ပဲ အစရွိကုန္ေသာ အခြန္အတုတ္တို႕ကို ဆယ္ဘို႕ တဘို႕ သာ ခံယူျခင္းသည္ သႆေမဓမည္၏။ ေကာက္ပဲအစရွိကုန္ေသာ အခြန္အတုတ္ျပီးေစျခင္း၌ ပညာႏွင့္ယွဥ္ ဟူလိုသည္။

ပုရိသေမဓ ။ ။ သူရဲ သူခက္တို႕အားေျခာက္လတၾကိမ္ ထမင္းမ်ိဳးရိကၡာ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ပုရိသေမဓမည္၏။ သူရဲ သူခက္တို႕အား သျဂိဳဟ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း၌ ပညာႏွင့္ယွဥ္ ဟူလိုသည္။

သမၼာပါသ ။ ။ သူဆင္းရဲတို႕လက္၌ စာရင္းတင္ထား၍ အသျပာတေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္မွ်ေလာက္ေသာ ေၾကးေငြ ဥစၥာေပးႏွင့္၍ သုံးႏွစ္လည္မွ အတိုးအပြါးမရွိ အရင္းအတိုင္းသာ ခံယူျခင္းသည္ သမၼာပါသ မည္၏။ လူတို႕ ၏ ႏွလုံးကို ေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ ဘြဲ႕၍ထားဘိသကဲ့သို႕ ျမဲစြဲေစသျဖင့္ သျဂိဳဟ္မစသည္ မည္၏ ဟူလိုသည္။ ထမ္းပိုးခံယူျခင္းသည္ သမၼာပါသမည္၏ဟူသည္ကား ယခင္ အ႒ကထာမ်ားႏွင့္ ၄င္း အဘိဓာန္ဋီကာႏွင့္၄င္း မညီေလ။

ဝါစာေပယ် ။ ။ မႉးမတ္ ကလန္ သံပ်င္ အစရွိကုန္ေသာသူတို႕ကို အေမာင္ဦးရီး စသည္ျဖင့္သာယာေခ်ငံစြာ ေခၚေဝၚေျပာဆိုျခင္းသည္ ဝါစာေပယ် မည္၏။ ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးဘြယ္ေသာ စကားျဖင့္ သျဂိဳဟ္မစသည္ ဟူလိုသည္။


ေရႊနန္းသုံးေဝါဟာရအဘိဓာန္ျပဳစုသူ ဦးေမာင္ေမာင္တင္(က်မ္းစာအုပ္ပါ မူရင္းအတိုင္း " ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပ " သည္။ )

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။