3/19/09

၁၈၈၆ ျမန္မာ က်မ္းအမည္မ်ား

႐ုရွား ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးရဲ့ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းပါ ျမန္မာ က်မ္းအမည္မ်ား
အိုင္ဗင္ ပဗလိုဗစ္ မိဖ္နယယ့္ (Ivan Pavlovich Minaev,1940- 1890 )ရဲ့ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းပါ က်မ္းေတြကို စာရင္းလုပ္ၾကည့္ပါတယ္။

၂၅ ဇန္နဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ သဗႏၶစိႏၲာ ဋီကာ
၂။ ေဘဒ စိႏၲာဒီပနီ
၃။ ကာရိကာ ဋီကာ
၄။ ဧကကၠရ ဋီကာ
၅။ ဂႏၶာဘရဏ ဋီကာ
၆။ ဝစၥဝါစက ဋီကာ
၇။ သဒၵ ဝုတၱိဋီကာ
၈။ ဝိစိတၱာလံုကာရ ( သဓမၼကိတိၱေထရ ျပဳ )
၉။ ဃာဂဂႏၶသစၥာသံေခပ ( ျမန္မာဘာသာ ၊ ဘဒၵႏၲ ဓမၼပါလျပဳ) ( ထိုက်မ္း ပါက်မ္းဦးစကားမွာ က်မ္းျပဳဆရာဟာ အာနႏၵေထရ ျဖစ္တယ္လို႕ပဲေတြ႕ရ )
၁၀။ ဒသဝတၳဳ ကထာ (ေခၚ) ဒသဝတၳဳပကရဏ
၁၁။ ႐ုႁႏၵယာမလ ဓႁႏၲ (ေခၚ) ဓာတုျပဂံသ ေနတိၱ အတၳကထာယ ဋီကာ ( ျမန္မာ အကၡရာျဖင့္ေရး )

၂၆ ဇန္နဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ မဏိဒီပ ဋီကာ
၂။ ဝိသုဒိၶ မဂၢ႒ကထာ
၃။ ဓာတုမာလာ
၄။ ဝဇိရသာရ
၅။ အာပဒါ န႒ကထာ
၆။ ပါတိေမာကၡ နဲ႕အလားတူက်မ္း ( က်မ္းအမည္အတိအက်မေဖာ္ျပ )

၂၇ ဇန္နဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ မဏိသာရ ဒီပနီ
၂။ ရာဇာဓိ ရာဇဓမၼစာရဒီပနီ ( ဒီက်မ္းကို မိဖ္နယယ့္က အမည္ဆန္း၊ နားမလည္လို႕ မွတ္ခ်က္ေပးထားတယ္ )

၂၈ ဇန္နဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ ဝိစိတၱာလံကာရ ( သဒၶမၼကိတိၱ ေရး ၊ အလကၤာရ ႏွင့္ဆိုင္ )
၂။ သုစိတၱာ လံကာရ ( ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့ တရားေတာ္ ကိုသုံးသပ္ခ်က္ )
၃။ ဆဂတိ ဒီပနီ
၄။ ဝဇိသာရ
၅။ ဝါစီသာရတၳသံဂဟဏၰ
၆။ ဝိသုဒိၶ မဂၢ က႒ကထာ
၇။ မႏုက်ယ္
၈။ ဒီပစံသ ( ရာဇဝင္ႏွင့္ ဆိုင္၊ ျမန္မာဘာသာ ေရး )
၉။ ဒလဒါ ဓာတုဝံသ ( ရာဇဝင္ႏွင့္ ဆိုင္၊ ျမန္မာဘာသာ ေရး )
၁၀။ ရာဇဝံသ ( ရာဇဝင္ႏွင့္ ဆိုင္၊ ျမန္မာဘာသာ ေရး )
ပိဋကတ္သုံးပံု အစုံရွိတယ္၊ ဗုဒၶေဃာသ ျပဳစုတယ္ဆိုတဲ့ ဋီကာ တစ္ဆယ့္သုံးက်မ္း


၂၉ ဇန္နဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

ကုသိုလ္ေတာ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ပိဋကတ္ ေက်ာက္ျပားမ်ားမွ
၁။ ဝိနယ ပိဋက ေက်ာက္ျပား
၂။ ဘိကၡဳနီပါ စိတိၱယ (ေက်ာက္ျပား ရွစ္ျပားမွ )
၃။ ဘိကၡဳ ပါ စိတိၱယ( ေက်ာက္ျပား တစ္ဆယ့္သံုးျပားမွ )
၄။ ဘိကၡဳနီပါ တိေမာကၡ ေက်ာက္ျပား
၅။ ဘိကၡဳ ပါတိေမာကၡ ( ေက်ာက္ျပား တစ္ဆယ့္ကိုးျပားမွ)
၆။ ပါရာဇိက (ပါဠိ ) ( ေက်ာက္ျပား တစ္ဆယ့္ကိုးျပားမွ)
၇။ မဇိၩမနီကာယ ( ကုသိုလ္ေတာ္ေက်ာင္းဝင္းအျပင္တန္း )
၈။ ရာဇစံသ
၉။ ေကသဓာတုပကာသိနီ
၁၀။ စတုတၳသဂၤါယနာ
၁၁။ သူရိယ သိဒၶႏၲ ဋီကာ
၁၂။ သကၠတာဘိဓာနပါဒ
၁၃။ လီလာဝတီ
၁၄။ သကၠတာဘိဓာနပါဒ
၁၅။ သာသနာလကၤာရ
၁၆။ ေယာဟယာၾတကလာပ
၁၇။ မဟာဝံသ
၁၈။ သာသနာဒီပက ( ရွိတယ္လို႕သိ၊ လိုက္မရွာ )

၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ မဟာဝင္
၂။ ဒလဒါ ဓာတုစံသ ဋီကာ

၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ သုတၱႏၲ ပိဋက ( ကုသိုလ္ေတာ္၊ အျပင္ဆုံးဝင္း)
၂။ အဘိဓမၼ ပိဋက ( ကုသိုလ္ေတာ္၊ အလယ္ )
၃။ ဝိနယ ပိဋက ( ကုသိုလ္ေတာ္၊ အတြင္းဆုံး )
၄။ ဘိကၡဳနီပါစိတၱယ ( ကုသိုလ္ေတာ္ ၊ ဒုတိယဝင္း )
၅။ ဝိနယမဟာ ဝဂၢ ( ကုသိုလ္ေတာ္ ၊ ပထမ ဝင္း )
၆။ စုလႅဝဂၢ ( ကုသိုလ္ေတာ္ ၊ ပထမ ဝင္း )
၇။ ကၠဳႁႏၵီယဇာတက ( ကုသိုလ္ေတာ္ ၊ ပထမ ဝင္း )
၈။ ပ႒ာန ( ကုသိုလ္ေတာ္ ၊ ပထမ ဝင္း )
၁၁။ ဓာတုေကသပကာသနီ

၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ မိလိႏၵပဥွာ ( ကုသိုလ္ေတာ္အျပင္ဝင္း )
၂။ ေပဋေကာ ပေဒသ ( ကုသိုလ္ေတာ္အျပင္ဝင္း )
၃။ ေနတိၱ ( ကုသိုလ္ေတာ္အျပင္ဝင္း )
၄။ သုမဂၤလဝိလာသိနီ ဋီကာ ( ေငြ ၁၁ က်ပ္ႏွင့္ဝယ္ )
၅။ သုတၱပေ႒့ယ် ဋီကာ ( ေငြ ၁၂ က်ပ္ႏွင့္ဝယ္ )
၆။ ပါစိတိၱယ

၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ သာသနဝံသဒီပ ( သီဟိုဠ္က်မ္း)

၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ ေန႕စြဲ

၁။ နသ
၂။ အဘိ ဓမၼသဂၤဟ

မိဖ္နယယ့္ရဲ့ ေန႕စဥ္ေရး မွတ္တမ္းထဲက က်မ္းအမည္ ႏွင့္ ေန႕စြဲကိုသာ အဓိက ထားျပီး စာရင္းလုပ္တာပါ။ သုေတသန ပံုစံ စာရင္းမဟုတ္ေသးပါ။
မိဖ္နယယ့္ဟာ သူ႕ရဲ့ ေန႕စဥ္ေရး မွတ္တမ္းကို ႐ုရွားလိုေရးတယ္။ ဟီရမ္ဒရာနသ္ စန္ယယ္ (Hirendranath Sanyal ) က အဂၤလိပ္လိုဘာသာျပန္တယ္။ ပါဠိ ဘာသာျပန္အတြက္ ခ်န္ဒရာ စန္ ဂုပတား (Chandra Sen Gupta) ကူညီတည္းျဖတ္တယ္။
ျမန္မာ ဘာသာျပန္သူ ေဒါက္တာသန္းထြန္း။ ကြၽန္ေတာ္က ေဒါက္တာသန္းထြန္း ဘာသာျပန္ကို မွီျငမ္းတယ္။ မူရင္းစာကို မဖတ္ဖူးပါ ၊ ရွာေနဆဲပါ။

မူရင္း စာအုပ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေကာ္နယ္လ္ တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ (Cornell University Library ) မွာရွိပါတယ္။ လွမ္းေတာင္းေတာ့ ပံုႏွိပ္ စာအုပ္သာရွိတယ္ ၊ Electronic Book မဟုတ္လို႕အေၾကာင္းျပန္တယ္။


စာအုပ္ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိသမွ်က ဒါေတြပါ။
Database: Cornell University Library
Uniform Title: Dnevniki puteshestviĭ v Indii︠u︡ i Birmu, 1880 i 1885-1886. English
Title: Travels in and diaries of India & Burma / [translated by Hirendranath Sanyal ; compared with the Russian text by Sunil Bhattacharya, language edited by Sailesh Chandra Sen Gupta].
Published: [Calcutta : Debi Prasad Mukhopadhyaya, Eastern Trading Co., 1958?]
Description: 284 p. : ill. ; 23 cm.
Location: Kroch Library Asia
Call Number: DS413 .M66 1958
Status: Not Charged

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။