11/5/09

ခ႐ုသင္း ပံုပါ ေရႊဒဂၤါး။ခ႐ုသင္း ႏွင့္ သီရိဝစၧ (အိမ္မြန္) ပံုပါ ေရႊဒဂၤါး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳ ( Japan, Tokyo ) အေျခစိုက္ ပညာရွင္တစ္ဦးထံမွ ရရွိပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။