10/24/09

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခိုးထုတ္ရာ အဓိကလမ္းေၾကာင္း

၁၈၅၅ ခုႏွစ္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ တစ္ေနရာက ပ်က္ဆီးေနတဲ့ တန္ေဆာင္ႏွင့္ ဆင္းတုမ်ား
ဓာတ္ပံုပညာရွင္ - Tripe, Linnaeus


ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ ႏွင့္ မဲေဆာက္ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခိုးထုတ္ရာ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ ေရွးေဟာင္းဘုရားအမ်ားစု ဒီလမ္းေၾကာင္းကေန ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ဝင္တယ္။ ထိုင္းကမွတဆင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးကို ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ ျပန္႕သြားပါတယ္။ ဒီလိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ရတယ္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းလို႕ဆိုရင္ လူအမ်ားစု မ်က္လုံးထဲေျပးျမင္မွာက ဘုရားဆင္းတု ၾကီး၊ ေသး ၊ငယ္ ၊ ရြယ္။ ဒါေပသိ ဘုရားဆင္းတုတင္ မကပါဘူး။ တျခား ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ေတြပါ မက်န္အကုန္ ခိုးထုတ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အေျခခံျပီး မွတ္မိသေလာက္ စာရင္းလုပ္ထားပါတယ္။
ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ၊ ေက်ာက္စိမ္း စသျဖင့္ တန္ဖိုးၾကီးအရာ

၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု (ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ေမ်ာက္ စသျဖင့္ )
၃။ သာသနိက ဆိုင္ရာ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ( ဘုရားထီး ၊ ေစတီ ပံုစံငယ္ ၊ သပိတ္ စသျဖင့္ )
၄။ လူ႕အသုံးေဆာင္ လက္ဝတ္တန္ဆာ ( ပုတီး ၊ လယ္ဆြဲ ၊ နားေတာင္း စသျဖင့္ )
၄။ ဒဂၤါး ၊ ပိုက္ဆံ
၅။ လက္နက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု
၆။ ေရႊျပား ပုရပိုဒ္စာ
၇။ ေရႊျပား ကဗ်ည္းစာ ၊ မွတ္စာ ၊ ေမတၱာစာ၊ ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ ၊ က်ိန္စာ ၊ အင္းစာ စသျဖင့္

ဆင္စြယ္
၁။ ဘုရားဆင္းတုငယ္
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္တု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ သစ္ပင္ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ လက္နက္ မ်ိဳးစုံ
၄။ လူ႕အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား
ေက်ာက္သား
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု (ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ေမ်ာက္ စသျဖင့္ )
၃။ ေက်ာက္စာ
၄။ ေက်ာက္သား နံရံ
၅။ ေက်ာက္သား ဆံု
၆။ ေက်ာက္အိုး ၊ ေက်ာက္ခြက္ ၊ ေက်ာက္တံ ၊ ေက်ာက္လုံး
၇။ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႂကြင္း

ေၾကး၊ သံ ၊ သတၱဳ
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ ေၾကးျပား ပုရပိုဒ္စာ
၄။ ေၾကးျပား ပိုက္ဆံ
၅။ ေၾကးသြင္း လူ႕အသုံးေဆာင္ပစၥည္းအားလုံး ( အိုး၊ ခြက္ အစ ေဆးတံ ၊ စုတ္တံ အပါဝင္ ပစၥည္းမ်ား )
၆။ ေၾကးသြင္း လက္နက္မ်ိဳးစံု ( ဓား ၊ လွံ ၊ ေလွး၊ ျမႇား စသျဖင့္ ပစၥည္း အစုစု )
၇။ ေခါင္းေလာင္း
၈။ အေဆာက္ဦးအလွဆင္ ဗိသုကာ ၊ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းအားလုံး
၉။ ေၾကးျပား ကဗ်ည္းစာ ၊ မွတ္စာ ၊ ေမတၱာစာ၊ ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ ၊ က်ိန္စာ ၊ အင္းစာ စသျဖင့္

သစ္သား
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ သာသနိက ဆိုင္ရာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား
၄။ အေဆာက္ဦးအလွဆင္ ဗိသုကာ ၊ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းအားလုံး
၅။ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းအားလုံး
၆။ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု
၇။ လူ႕အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းအားလုံး
၈။ မေနာတိုင္ ၊ ကဗ်ည္းတိုင္ ၊ အိမ္တိုင္ ၊ ျခံတိုင္ ၊ ေလွကားတက္ ၊ စပါးေထာင္း ဆံု ၊ လွည္းဘီး စသျဖင့္ ပစၥည္းအားလုံး

ေျမထယ္
၁။ ဘုရား
၂။ ေျမပံုဘုရား
၃။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၄။ ေျမသားပံုစံ ခြက္
၅။ အိုး ၊ ပုကံ ၊ ခြက္ ၊ ျမဴတာ စသျဖင့္ လူ႕အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအားလုံး
၆။ အေဆာက္ဦးအလွဆင္ ဗိသုကာ ၊ အႏုပညာလက္ရာ အုတ္

ယြန္းထယ္ ၊ ၾကိမ္ ၊ ဝါး ႏွင့္ အျခား
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ ဆြမ္းအုပ္ ၊ ေဒါင္းလန္း ၊ လင္ပန္း၊ ပုကံ ၊ ခြက္ ၊ ေယာက္ ၊ ျမဴတာ စသျဖင့္ လူ႕အသုံးေဆာင္ပစၥည္းအားလုံး
၄။ ေပစာ ၊ ပုရပိုဒ္စာ ၊ မင္စာ
၅။ ကဗ်ည္းစာ ၊ မွတ္စာ ၊ ေမတၱာစာ၊ ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ ၊ က်ိန္စာ ၊ အင္းစာ စသျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ဒီေလာက္မ်ားတယ္ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္ေရာက္မွ သိရ၊ ျမင္ရတယ္။ ဒီလိုယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ၊ သာသနိက ဆိုင္ရာပစၥည္းေတြကို ဖ်က္စီးရာမွာ သဘာဝေဘးဒဏ္ ထက္လူက ပိုျပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ သဘာဝေဘးဒဏ္က ဖ်က္႐ံုသာ ဖ်က္၊ လူကေတာ့ ခိုးရင္းႏွင့္ ဖ်က္ ၊ ဖ်က္ရင္းႏွင့္ ခိုး ဆိုေတာ့ ပိုျပီး ရက္စက္ပါတယ္။

ဒီလို ခိုးယူလာတဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြကို ယဥ္မ်ိဳးစံု ၊ နည္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ နယ္စပ္ေတြကို သယ္လာမယ္။ တဘက္ ႏိုင္ငံဘက္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ထိုင္းေရွးေဟာင္းပစၥည္း ကုန္သည္ေတြ ေပးတဲ့ ရသေလာက္ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းတယ္။ ထိုင္းကုန္သည္ေတြက အဲဒိ စၥည္းေတြကို ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ေစ်းကြက္မွာ ျပန္ေရာင္းတဲ့ အခါ တန္းျမင့္ေစ်းေတြျဖစ္သြားပါျပီ။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ခုလိုခိုးထုတ္မႈေတြက ကာကြယ္ဖို႕ဆိုျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခုလို သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြခိုးထုတ္တင္သြင္းလာတာမ်ိဳး ဖမ္းဆီး ႏွိမ္ႏွင္းျပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြကို ေနရင္း ႏိုင္ငံေတြဆီ ျပန္ပို႕ေပးဖို႕ပါ။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ အာရွရဲ့ အေရးပါအရာေရာက္ဆံုး ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ ၊ ကေမ႓ာဒီယား၊ လာအို သာမက အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္ ၊ နီေပါ ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတြက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ခိုးယူေရာင္းခ်ရာ ေနရာျဖစ္ေနပါျပီ။ အဲဒိ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းဟာ စာရြက္ စာတမ္းအတုေတြအပါဝင္ နည္းမ်ိဳးစံု၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံု ယဥ္မ်ိဳးစံု ႏွင့္ ကမ႓ာအႏွံ႔ ခရီးဆက္တယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျပီး ေနာက္ထပ္ သတိထားထားရမယ့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အနီးအနားမွာတင္ ရွိပါေသးတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ စကၤာပူ။ ေဟာင္ေကာင္အေၾကာင္း သိပ္မသိပါ။ စကၤာပူ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေစ်းကြက္ဟာ ဘန္ေကာက္ထက္ ေစ်းပိုေပးရေသာ္လည္း ကမ႓ာ႕ေရေပၚဆီ လူ႕ခ်မ္းသာေတြရဲ့ ယံုၾကည္မႈပိုရပါတယ္။ စကၤာပူ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းကုန္သည္ေတြက " Buy Back Guarantee " ( ေရွးေဟာင္းပစၥည္း စစ္တယ္၊ မစစ္ရင္ ျပန္လွဲ ) ေပးျပီးေရာင္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက စကၤာပူ အစိုးရရဲ့ တာဝန္မဲ့တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံက သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမဆို GST 7 % ေပးျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံကို/ကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္သြင္း/ပို႕ လို႕ရပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အျပည့္ထည့္ထားတဲ့ ေပ ၄၀ ကြန္တိန္နာ ( 40 Foot Container ) တစ္လုံး ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းကေန စကၤာပူ ႏိုင္ငံ Dempsey Road ကိုအတားဆီမရွိ ေရာက္လာတာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါေၾကာင္း။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။