4/16/09

ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာေတြမပါေတာ့တဲ့ ရခိုင္ဒဂါၤးမ်ား

ဒီဒဂါၤးေတြေပၚမွာ ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာေတြ မေတြ႕ရေတာ့ပါ။
မင္းဘြဲ႕အမည္ေတြကိုသာ ဒီဒဂါၤးျပားေတြေပၚမွာ အျပည့္ေရးထိုးေစပါတယ္။
တနည္းေျပာ ရရင္ ခန္႕မွန္း ၆ရာစုေလာက္ကစျပီး ဗုဒၶဘာသာကိုကိုးကြယ္လာတဲ့ ရခိုင္ေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္မႈႏွင့္သာဆိုင္တဲ့ အမွတ္လကၡဏာေတြ ပယ္လိုက္တယ္လို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ရသေလာက္စာရင္းစုထားတာကို ဒီပိုစ္မွာ တင္ထားတယ္။
ၾကည့္ပါ။ ေလ့လာပါ။ မွားေနရင္ေထာက္ျပပါ။ ကူညီပါ။ ပံုေတြရွိရင္ ေပးပါ။

အားလုံးကဝိုင္းကူ မယ္ဆိုရင္ျဖင့္ " ျမန္မာ + ရခိုင္ + မြန္ " စုေပါင္းျပီး ျမန္မာ ဒဂၤါးေတြအေၾကာင္းစာအုပ္ ထုတ္ခ်င္ပါတယ္

???? = ရွိေနႏိုင္ေသးတဲ့ ဒဂါၤးေတြကိုရည္ရြယ္တယ္။
ဒီစာရင္းဟာ သုေတသန အဆင့္မွီစာရင္း မဟုတ္ေသးပါ။


ဟိႏၵဳအယူဝါဒ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႉ႕ဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာ မပါေတာ့တဲ့ ရခိုင္ ဒဂၤါးစာရင္း။
???? = ရွိေနႏိုင္ေသးတဲ့ ဒဂါၤးေတြကိုရည္ရြယ္တယ္။
ဒီစာရင္းဟာ သုေတသန အဆင့္မွီစာရင္း မဟုတ္ေသးပါ။

?????
နာရဒိပတိ ဦးရီးေတာ္ မဟာနႏၵဘရ ၊ ၆၆၀ ( ၁၂၉၈ ေအဒီ )
???
ဆင္ျဖဴရွင္ နာရဓိပတိ ေစာလိႈင္သွ်င္ ၊ ၉၆၃ ( ၁၆၀၁ ေအဒီ )
?????
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ မင္းတရားၾကီး ဦး ေလွ်ာင္းရွာ့ ၊ ၉၈၁ ( ၁၆၁၉ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ သီရိဓမ ရာဇာ ၊ ၉၈၄ ( ၁၆၂၂ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရဓိပတိျဂီ ၊ ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )
ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရားၾကီး ၊ ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)
ေရႊနန္းသခင္ စႏၵ ဝိဇယ ရာဇာ ၁၀၇၂ ( ၁၇၁၀ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသူရိယ ရာဇာ ၁၀၉၃ ( ၁၇၃၁ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ နာရပဝါယ ရာဇာ ၁၀၉၅ (၁၇၃၅ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ စႏၵဝိဇလ ရာဇာ ၁၀၉၅ ( ၁၇၃၃ ေအဒီ)
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ မဓရာဇ္ ရာဇာ ၁၀၉၉ ( ၁၇၃၇ ေအဒီ )
ေရႊနန္းသခင္ စႁႏၵသုဓမရာဇာ ၊ ၁၀၁၄ ( ၁၆၅၂ ေအဒီ )
??????
ေရႊနန္းသခင္ အဘရ မဟာရာဇာ ၊ ၁၁၂၆ ( ၁၇၆၄ ေအဒီ )
ေရႊျပည္သခင္ ဓမၼရာဇဓိရာဇာ ၊ ၁၁၄၀ ( ၁၇၇၈ ေအဒီ)
ေရႊနန္းသခင္ မဟာသမတရာဇာ ၊ ၁၁၄၄ ( ၁၇၈၂ ေအဒီ )
????
ကုလ မဟာရာဇာ ( ခုႏွစ္ မသိရေသးပါ)
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

ရခိုင္ ဒဂၤါးေတြအေၾကာင္း အေၾကာင္းစံုတင္ျပႏိုင္ဖို႕ ေစာေနပါေသးတယ္။
ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ ရာဇဝင္ဆရာေတြ ေျပာတဲ့ မင္းနာမည္ေတြကို ဒဂၤါးေတြေပၚမွာမေတြ႕ရတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။