3/21/09

ေရွးပစၥည္း

ေရွးေဟာင္းသုေတသန တူးေဖာ္ေရး Archaeological Excavation ဆိုတာေတြမွာ ေရွးပစၥည္း ကိုၾကည့္ျပီး ဒီပစၥည္း ကိုဘယ္သူလုပ္သလဲ ဘယ္တုန္းကလုပ္သလဲ ဘာအတြက္လုပ္သလဲ လို႕အေျဖရွာတယ္ ။ သိရင္ ေရွးကလူေတြ ဘာစားသလဲ ၊ ဘာဝတ္သလဲ ၊ ဘယ္လိုေနထိုင္ၾကသလဲ ၊ ဘာေတြ ကိုးကြယ္ယုံ ၾကည္ သလဲဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္တယ္ ။
( ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ၊ငါ ေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း )

1 comment:

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။