3/8/09

နန္းစဥ္ရတနာ ႏွင့္ စေလဒင္ ( ၂ )

နန္းစဥ္ ရတနာ ပစၥည္းေတြ ဆုံးရွုံးမႈ အတြက္ စေလဒင္ကို တာဝန္ရွိသူအျဖစ္တိုင္းတန္းတဲ့ ေနာက္တစ္ဦး ရွိပါေသးတယ္။ မင္းတုန္းမင္းရဲ့ မိဘုရားေခါင္ၾကီး၊ စုဘုရားလတ္ရဲ့မိခင္၊ ဆင္ျဖဴမရွင္ပါ။ မူရင္း ဆရာျမသန္းတင့္ ေရးတဲ့ " ေတာင္သမန္ေရႊအင္းက ေလညင္းေဆာ္ေတာ့ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါး " ထဲက စေလဒင္၊ ဆင္ျဖဴမရွင္ ႏွင့္ ထားဝယ္အေရးခင္း ေဆာင္းပါ မွ တခ်ိဳ႕ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။

" ၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ထဲတြင္ မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္က ရန္ကုန္ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ဘားနဒ္ ထံသို႕ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ကာ မႏၲေလးတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ဘားနဒ္ က ပစၥည္းမ်ားကို အတည္ျပဳ၍မ ရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ထို ပစၥည္းမ်ားသည္ ပါေတာ္မူညက နန္းေတာ္ထဲ သို႕ဝင္ေရာက္ယူငင္ၾကေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႕ လက္သို႕ပါသြားသေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္ အစိုးရ၏ ပစၥည္းသိမ္းေကာ္မတီ (Prize Committee ) ထံတြင္ ရွိသေလာဆိုသည္ကို မေျပာႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ အေၾကာင္း ျပန္သည္။ ဤတြင္ ဆင္ျဖဴမရွင္က အိႏၵိယဘုရင္ခံ ခ်ဴပ္ထံ စာေရးကာ မႏၲေလးတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ သည့္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းကိုလည္း ပူးတြဲေပပို႕သည္။ "

ဆင္ျဖဴမရွင္၏စာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ျပီး ၁၈၈၇ ခု၊ ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္စြဲ ထိုးထားသည္။

" ၁၂၄၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္ေန႕ (၁၈၈၅ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္) မနက္၌ ကာနယ္ ( ယခု ဆာအက္ဒြပ္ ) စေလဒင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နန္းေတာ္ထဲသို႕ ေရာက္လာကာ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ေတာင္ဥယာဥ္ေတာ္ထဲ သို႕ ဆင္းသက္ေနမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ကာနယ္စေလဒင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ မွာရုတ္တရက္ျဖစ္သျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္၏ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေသာ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႕ခန္႕ခြဲရမည္ကိုမသိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။


ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ေရာ ကြၽႏု္ပ္၏ သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္ေရာ မည္သို႕ေသာ အေျခေနမ်ိဳး ရွိမည္ကို မသိသည့္အတြက္ ကာနယ္စေလဒင္ကိုေခၚကာ ကြၽႏု္ပ္တြင္ရွိသည့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားစြာတို႕အနက္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ သယ္ယူသြားႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ "

ထို႕ေနာက္ အျခားေသာ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေငြသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး အခ်ိဳ႕မွာလည္း စိန္မ်ား ျဖင့္ စီထားကာ ေျမာက္ပန္းခံုေတာ္ထဲရွိ အခန္းေျခာက္ခန္းပါ မီးခံတိုက္တြင္ ထားပါသည္။ ထိုအခါ တြင္ ကာနယ္စေလဒင္ က " အစိုးရသည္ ဘုရင့္မိသားစုပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕လိုခ်င္သည္ မွာ ဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအဖိုးတန္ရတနာမ်ား မေပ်ာက္ေစရပါ။ ကြၽႏု္ပ္ကို ယံုၾကည္ပါ။ လိုခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုပစၥည္းမ်ား ကိုျပန္ယူႏိုင္သည္" ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ မီးခံတိုက္တခါးကို ပိတ္၍ သူကိုယ္တိုင္ ေသာ့ခတ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ကြၽႏု္ပ္၏ေရွ႕မွာပင္ ဘ႑ာထိန္း(?) အား မီးခံတိုကကို ၾကီးက်ပ္ထိန္းသိမ္း ရန္အပ္ႏွံပါသည္။ ထိုေသာ့မ်ားမွာ ယခု ကြၽႏု္ပ္ထံတြင္ရွိပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ကြၽႏု္ပ္က ေႂကြပန္းကန္မ်ား၊ ဖန္ထည္မ်ား၊ အထည္လိပ္ၾကီးမ်ားကိုလည္း ျပသပါသည္။ ထိုအခါ ကာနယ္စေလဒင္က အခန္းမ်ားမွာ ေသာ့ပိတ္ထားျပီး ကြၽႏု္ပ္မည္သည့္ေနရာတြင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေသာ့မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္လက္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားပါက ထိုိုပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထိုအခန္းမ်ားကိုလည္း ေသာ့ခတ္ ပိတ္ထားလိုက္ပါသည္။

ထို႕ေနာက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေရႊထည္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႕ စီခ်ယ္ထား သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္ နန္းေတာ္ေဆာင္ ဘက္သို႕ ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ကာနယ္စေလဒင္ က သူ႕စာေရးဆိုသူႏွင့္ အိႏိၵယ တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ဦးကို ေခၚျပီး ကြၽႏု္ပ္၏ ပစၥည္းမ်ားကို မည္သူ႕ ပစၥည္းႏွင့္မွ် ေရာေႏွာျခင္းမျပဳရဟု ကြၽႏု္ပ္ေရွ႕တြင္ေျပာပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕မွာ ေတာင္ဥယာဥ္ေတာ္သို႕ ဆင္းသက္လာခဲ့ၾကရပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ညေန ၃ နာရီတြင္ သေဘၤာ ေပၚသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္စီစဥ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္က ေနရစ္လိုေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါတြင္ ကာနယ္စေလဒင္ က ကြၽႏု္ပ္သာမက သမီးေတာ္ျဖစ္ေသာ မိဖုရားေခါင္ၾကီးသည္လည္း ေနရစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၾကိဳက္ သည့္ေနရာတြင္ ေနႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္က ေနရစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည့္အခါတြင္ ကြၽႏု္ပ္၏သမီး ေတာ္မ်ားက ရန္ကုန္အထိ လိုက္ခဲ့ရန္ ေခၚၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္က သူတို႕ႏွင့္ အတူလိုက္သြားလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္အား မႏၲေလးသို႕ ျပန္ခြင့္ေပးမည္ေလာဟု ႏိုင္ငံေရး အရာရွိ ကိုေမးပါသည္။ သူက ရန္ကုန္ ေရာက္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္အား ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးက ခ်က္ခ်င္း ျပန္ပို႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာပါသည္။

ကာလကတၱားအထိ လိုက္သြားလွ်င္လည္း အိႏိၵယဘုရင္ခံ ခ်ဳပ္က ကြၽႏု္ပ္အားေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျဖင့္ ျပန္ပို႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာသည့္စကားကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေစလိုေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္လူ မ်ိဳးတို႕သည္ ကတိမဖ်က္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထိုစကားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ရန္ကုန္သို႕ လိုက္လာခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ေရာက္သည့္ အခါတြင္ အာဏာပိုင္တို႕က ကြၽႏု္ပ္အား ထားဝယ္သို႕ လိုက္သြားျပီး တိုင္းျပည္ျငိမ္သက္သည့္အထိ ထိုေနရာတြင္ေနထိုင္ရန္ ေျပာပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္လည္း မျငင္းေတာ့ဘဲ ထားဝယ္သို႕လိုက္လာကာ အေရးပိုင္မင္း ေပးသည့္ အိမ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္ရရွိေသာ လစာေထာက္ပံ့ေငြ ၄၅၀ မွာ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္တကြ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ အေစေတာ္မ်ားအတြက္ ေလာက္ငျခင္း မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တြင္ပါလာသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕တို႕ကို ထုခြဲေရာင္းခ်ရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တစ္ခါမွ် တိုင္တန္းျခင္း မျပဳခဲ့ဖူးပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၊ အေစေတာ္မ်ား ေခ်ာင္ေခ်ာင္ လည္လည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မႏၲေလးတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ကြၽႏု္ပ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ရယူလိုပါသည္" ဟု ေရးထားကာ ေျမာက္တံခါးအေနာက္ဘက္ ပန္းခံုေတာ္တြင္းရွိ မီးခံတိုက္တြင္ သားေရေသတၱာျဖင့္ ထည့္ထားခဲ့သည့္ ပစၥည္း စာရင္းကိုေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာနယ္စေလဒင္ ကို ဆိုင္ရာတို႕က ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ကာနယ္စေလဒင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

" မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္က သူ႕ခန္းေဆာင္တြင္းသို႕ေခၚကာ အခိုင္အမာ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ ေသတၱာၾကီး သုံးလုံးကို ကြၽႏု္ပ္အားျပျပီးေနာက္ ထိုအထဲတြင္ ေငြသား ၃၀,၀၀၀ ရွိသည္ဟု ေျပာသည္ကို မွတ္မိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္ကေသတၱာမ်ားမွာ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ ေသတၱာထဲမွ ပိုက္ဆံမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ကြၽႏု္ပ္ကတိမေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္အား မည့္သည့္ေသာ့ကိုမွ် မအပ္ပါ။ ထိုအခ်ိန္က ဆင္ျဖဴမရွင္၏ အခန္းေဆာင္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး အေျခြအရံမ်ားသာမက သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။

ယင္းတို႕မွာ အထုပ္အပိုးတို႕ကို ထုပ္ပိုးျပီး တျခားသို႕ေျပာင္းရန္ ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီေပါဘုရင္ နန္းက်ျပီးေနာက္ ခ်၍ထားပစ္ခဲ့သည့္ ဆင္ျဖဴမရွင္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားမွာ နန္းေတာ္မွ အျခားေသာ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးသြားျပီး ပစၥည္းသိမ္း ေကာ္မတီ လက္ထဲသို႕ ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုပစၥည္းမ်ားထဲမွ သူပိုင္ပစၥည္းဟု ေရြးထုတ္ျပႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သူ႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္"

" အိႏိၵယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ဆင္ျဖဴမရွင္၏ ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ကေရာ့စဝိတ္က ဆုံး ျဖတ္ျပီးသည့္အေလ်ာက္ လိုက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူႏွစ္သက္ရာသို႕ သြားႏိုင္သည္ဟု စေလဒင္က အာမခံ ျပီးျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ထိုစာပါ အခ်က္အလက္တို႕ကို ျဗိတိလွ်အစိုးရက ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ။ "

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။