1/1/11

၃- အိမ္ေရွ႕မင္းအေၾကာင္း

၃- အိမ္ေရွ႕မင္းအေၾကာင္း
အဘယ္ေၾကာင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသည္ ဥပရာဇာ မည္သနည္းဟူမူကား - ဥပသမီေပ ဌိေတာ ရာဇာတိ ဥပရာဇာ ဟူေသာ ဝစနတၱႏွင့္အညီ ေရေျမေသဌ္နင္း မင္းအျဖစ္၏ အနီး၌ တည္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဥပရာဇာမည္၏။ ဥပသမီေပ ၊ ေရေျမေသဌ္နင္း မင္းအျဖစ္၏ အနီး၌။ ဌိေတာ၊ တည္ေသာ။ ရာဇာ၊ မင္းတည္း။ ဣတိတသၼာ၊ ထို႕ေၾကာင့္။ ဥပရာဇာ၊ ဥပရာဇာမည္၏။


အိမ္ေရွ႕မင္းအဂၤါ ၅ ပါး။ ။ အိမ္ေရွ႕နန္းလ်ာ မဟာဥပရာဇာတို႕ အဂၤါလကၡဏာ ကား -
မိဘႏွစ္ပါးစံုမွ ေကာင္းစြာျဖစ္ျခင္း၊ အလြန္ အဆင္းလွျခင္း၊ မယ္ေတာ္, ခမည္းေတာ္, ေနာင္ေတာ္တို႕၏ ႏွလုံးကို ပြါးေစျခင္း၊ တိုင္းသားျပည္သူ လူရွင္ရဟန္းတို႕၏ ႏွလုံးကိုပြါးေစျခင္း၊ ဆင္းစီး, ျမင္းစီး, ရထားစီး, ေလးပစ္, လွံထိုး အစရွိကုန္ေသာ အတတ္တို႕၌ ေလ့လာပြန္းတီး ျပီးစီးတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ဤသို႕အားျဖင့္ ငါးပါးတည္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ပဥၥကနိပါတ္ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္၌ -

" ဣဓ ဘိကၡေဝ ရေညာ ခတၱိယႆ မုဒၶါဝသိတၱႆ ေဇေ႒ာ ပုေတၱာ ဥဘေတာ သုဇာေတာ ေဟာတိ မာတိေတာ စ ပိတိေတာစ၊ အဘိ႐ူေပါေဟာတိ၊ မာတာ ပိတူနံ ပိေယာ ေဟာတိ မနာေပါ၊ ေနဂမဇာနပဒႆ ပိေယာ ေဟာတိ မနာေပါ၊ ယာနိ တာနိ ရညံ ခတိၱယာနံ မုဒၶါဝ သိတၱာနံ သိပၸ႒ာနာနိ ဟတႎၳသႎၼ ဝါ အႆသႎၼ ဝါ ရထသႎၼ ဝါ ဓႏုသႎၼ ဝါ ထ႐ုသႎၼ ဝါ၊ တတၳ သိကိၡေတာ ေဟာတိ အနဝေယာ" ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူသည္။ (အံ ၂-၁၃၅)

ဘိကၡေဝ၊ ရဟန္းတို႕။ ဣဓ၊ ဤေလာက၌။ မုဒၶါဝသိတၱႆ ၊ မုဒၶါဘိသိက္ ခံေသာ။ ခတိၱယႆ ၊ ေရေျမအရွင္ျဖစ္ေသာ။ ရေညာ၊ မင္း၏။ ေဇေ႒ာ ပုေတၱာ၊ သားၾကီးမင္းလ်ာသည္။ မာတိေတာ စ၊ အမိမွ၎။ ပိတိေတာ စ၊ အဘမွ၎။ ဥဘေတာ၊ ႏွစ္ပါးစံုကုန္ေသာ သူတို႕မွ။ သုဇာေတာ၊ ေကာင္းစြာ ျဖစ္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။ အဘိ႐ူေပါ၊ လြန္စြာ အဆင္းလွသည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။ မာတာပိတူနံ၊ မိဘတို႕သည္။ ပိေယာ၊ ခ်စ္အပ္သည္။ မနာေပါ၊ ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။ ေနဂမဇာနပဒႆ၊ နိဂုံးဇနပုဒ္၌ေနေသာ လူအေပါင္းသည္။ ပိေယာ၊ ခ်စ္အပ္သည္။ မနာေပါ၊ ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။ မုဒၶါဝ သိတၱာနံ၊ မုဒၶါ ဘိသိက္ခံကုန္ေသာ။ ခတိၱယာနံ ၊ ေရေျမရွင္ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ရညံ၊ မင္းတို႕၏။ ဟတႎၳသႎၼ ဝါ၊ ဆင္စီး အတတ္၌၎။ အႆသႎၼ ဝါ၊ ျမင္းစီးအတတ္၌၎။ ထ႐ုသႎၼ ဝါ၊ ရာထားစီးအတတ္၌၎။ ဓႏုသႎၼ ဝါ၊ ေလးအတတ္၌၎။ ထ႐ုသႎၼ ဝါ၊ ဓားခုတ္လွံထိုး အတတ္၌၎။ ယာနိ တာနိ သိပၸ႒ာနာနိ၊ အၾကင္ အတတ္အေၾကာင္းအရာတို႕သည္။ သႏၲိ၊ ရွိကုန္၏။ တတၳ၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႕၌။ သိကိၡေတာ၊ သင္အပ္ျပီးသည္။ အနဝေယာ ၊ အႂကြင္းမဲ့ တတ္ေျမာက္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။

ဤသို႕လ်င္ အိမ္ေရွ႕နန္းလ်ာ မဟာဥပရာဇာတို႕၏ အဂၤါလကၡဏာငါးပါးကို သိအပ္သည္။ ဥဘေတာ သုဇာတ- ဟူ၍ မိေဆြ ဘမ်ိဳး ႏွစ္ပါးတို႕တြင္ အဘမ်ိဳးသာ ပ႒ာနဟူ၍ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အဘ မင္းေဆြ မင္းမ်ိဳးျဖစ္က သုဇာတ မယ္ေတာ့သည္သာဟူ၍ သိအပ္၏။ အိမ္ေရွ႕မင္းသည္ စစ္မက္အေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လွ်င္ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရျခင္း၊ ညီလာခံဝင္ရျခင္း၊ လႊတ္တက္၍ စိမံခန္႕ခြဲေတာ္မူရျခင္း၊ ထို႕ျပင္ အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးသည့္ကိစၥရွိလွ်င္ အခ်ိန္အခါမေရြး နန္းေတာ္သို႕ဝင္၍ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာေတာ္မူရျခင္းစေသာ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးမ်ားကို ရြက္ေဆာင္ေတာ္မူရသည္။

(က်မ္းစာပါ မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။