12/20/10

ပုဂံ ေဆးေရးမင္စာ ရွိေသာ ဂူ၊ေက်ာင္း၊ဘုရား မ်ား


၁။ ကုန္းေတာ္ၾကီး ( မွတ္တမ္းစာ)
၂။ က်ဆင္းဘုရား ( ေရွးမြန္စာ )
၃။ ေခမာဝရ ဂူဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၄။ ေခ်ာက္ဘုရားလွ ( မွတ္တမ္းစာ)
၅။ ဂူအမွတ္ ၂၀၄ ( မွတ္တမ္းစာ)
၆။ ဂူအမွတ္ ၄၁၈ ( ေရွးမြန္စာ )
၇။ ဂူအမွတ္ ၈၁၄ (မွတ္တမ္းစာ)
၈။ ဂူအမွတ္ ၈၁၅ ( မွတ္တမ္းစာ)
၉။ ဂူအမွတ္ ၈၄၀ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၀။ ဂူအမွတ္ ၁၁၂၄ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၁။ ဂူအမွတ္ ၁၁၂၇ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၂။ ဂူအမွတ္ ၁၁၄၀( မွတ္တမ္းစာ)
၁၃။ ဂူအမွတ္ ၁၁၄၁ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၄။ ဂူအမွတ္ ၁၁၄၂ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၅။ ဂူအမွတ္ ၁၁၄၃ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၆။ ဂူအမွတ္ ၁၁၄၄ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၇။ ဂူအမွတ္ ၁၁၉၂ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၈။ ဂူအမွတ္ ၁၂၁၄ ( မွတ္တမ္းစာ)
၁၉။ ဂူအမွတ္ ၁၃၀၇ ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၀။ ဂ႐ို႕ဘုရား ( အုတ္တခ်ပ္ဘုရား ) ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၁။ စိမ္းညက္ ညီအမ ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၂။ ငါးမ်က္ႏွာ ဘုရား( မွတ္တမ္းစာ)
၂၃။ စာသင္ဂူ ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၄။ စာသင္ဂူေျမာက္ဘက္ ၄ ဖာလံုအကြာရွိ တိုက္ခံဘုရား( မွတ္တမ္းစာ)
၂၅။ ေစာလွဝိုင္းဘုရား အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ အေရွ႕လွည့္ဂူ ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၆။ ေစာလွဝိုင္းဘုရား အေနာက္ေျမာက္ဘက္အနီး ဂူအမွတ္ ၉၈၂ ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၇။ ဆုေတာင္းျပည့္ ( မွတ္တမ္းစာ )
၂၈။ ထီးလိုမင္းလို ( မွတ္တမ္းစာ)
၂၉။ ေတာင္ဘီရြာ အေနာက္ မြန္ဂူ၏ ဗဟိုတိုင္၊ ေျမာက္ဘက္လိုဏ္ဂူ အေရွ႕နံရံ ( ဇာတာ ၃ ခု ၊ မွတ္တမ္းစာ )
၃၀။ ေတာင္ဘီရြာ အေနာက္ မြန္ဂူေျမာက္ဖက္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ဂူအမွတ္ ၁၃၀၇ ဂႏၶကုဍိတိုက္အဝင္ေပါက္ ေတာင္ဘက္နံရံ ( ဇာတာ၊ မွတ္တမ္းစာ )
၃၁။ ေတာင္ဘီရြာ အေနာက္ ေရွးမြန္ဘုရား ( ေရွးမြန္စာ )
၃၂။ တိုက္ခံဘုရားေျမာက္ဘက္အနီး ျပိဳေနေသာဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၃၃။ ထီးလိုမင္းလိုေစတီအနီးတဝိုက္ရွိ ေရႊလိပ္တူး ၊ ေရႊလိပ္ေျပး ( မွတ္တမ္းစာ)
၃၄။ ထီးလိုမင္းလိုအေနာက္ဘက္ ဂူအမွတ္ ၁၁၂၃ ( မွတ္တမ္းစာ)
၃၅။ ဓမၼရာဇိကဘုရား အေရွ႕ ဂႏၶကုဋိ ေျမာက္နံရံ ( ေတာင္ငူေခတ္ ကဗ်ာ )
၃၆။ ႏြားမ်ားဂူ ( ႏြားျပဂူ ေခၚ ႏြားမ်ာ့သခၤရာ ႏွစ္ထပ္ဂူဘုရား ) ( မွတ္တမ္းစာ)
၃၇။ ႏြားျပဂူ အေရွ႕ဘက္ တဝဂူ ( မွတ္တမ္းစာ)
၃၈။ ပုထိုးသမ်ား ဘုရား ( ေရွးမြန္စာ )
၃၉။ ပုဂံေျမာ္ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၀။ ပုဂံအေနာက္ ဖြားေစာရြာ သစၥာဝတီ ၂ထပ္ဂူဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ )
၄၁။ ပဲနံသာဂူ ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၂။ ပဲနံသာဂူ ဘုရားအနီးရွိ အမည္မရွိဂူဘုရား ၂ဆူ ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၃။ ျဖတ္စေရႊဂူ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၄။ မင္းနန္သူရြာ ဘုရားသုံးဆူ အတြင္းနံရံ ( မင္းေရးဇာတာ ၃ခု ၊ မွတ္တမ္းစာ )
၄၅။ ျမစည္းခံုဘုရားေတာင္ဘက္ ဥယဥ္ၾကီးဘုရား ( ဂူ- ၃၃၉) ၏အာ႐ံုခံအေရွ႕နံရံ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ( မွတ္တမ္းစာ )
၄၆။ မဂၤလာေစတီအနီး သဲဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၇။ မဂၤလာေစတီအနီး ငါးမ်က္ႏွာဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၈။ မဂၤလာေစတီအနီး ဘြဲ႕မရွိ ဘုရားကေလး ( မွတ္တမ္းစာ)
၄၉။ မဂၤလာေစတီအနီး ေျမာက္လွည့္ဂူ ( ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ၊ မွတ္တမ္းစာ )
၅၀။ မဂၤလာေစတီအနီး အဂၢေတ့ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ )
၅၁။ မဂၤလာေစတီအနီး အေရွ႕လွည့္ဂူ ၆၆၀ ၊ ( မွတ္တမ္းစာ )
၅၂။ မဂၤလာေစတီအနီး ေျမာက္လွည့္ဂူ (မွတ္တမ္းစာ)
၅၃။ မီးျငမ္းကုန္း ( မွတ္တမ္းစာ)
၅၄။ ျမင္းကပါရြာ ေျမာက္ဘက္ ဂူေျပာက္ငယ္ ( မွတ္တမ္းစာ၊ ေတာင္ငူေခတ္ ကဗ်ာ ၊ ဇာတာ )
၅၅။ ျမင္းကပါဂူေျပာက္ငယ္ အေရွ႕အာ႐ံုခံ ေတာင္နံရံ ( ရတု ပိုဒ္စံု ၂ ပုဒ္ )
၅၆။ ျမင္းကပါ ဂူေျပာက္ၾကီး ( ေရွးမြန္စာ)
၅၇။ ျမင္းျပဂူ ( ေရွးမြန္စာ ၊ ၅၅၀ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္စာ)
၅၈။ မိုးၾကိဳးပစ္ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၅၉။ မိုးမွဲေမွာင္ ( မွတ္တမ္းစာ)
၆၀။ ျမသိန္းတန္ ( ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ၊ မွတ္တမ္းစာ )
၆၁။ မာရ္ေအာင္ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၆၂။ ရြာေဟာင္းၾကီးေခၚ ေလာကမွန္ကင္းႏွစ္ထပ္ဂူ ၈၁၁ ( မွတ္တမ္အစာ)
၆၃။ ရွင္မယ္ဇူ (သျဖဴေလး) ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၆၄။ ေရႊၾကံဖပ္( မွတ္တမ္းစာ)
၆၅။ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား အေနာက္ဖက္ ၊ ေလာကဦးေသွ်ာင္ ႏွစ္ထပ္ဂူဘုရား (ဂူ- ၇၈၀) အေရွ႕ဖက္ အာ႐ံုခံ ေျမာက္နံရံ ( ကဗ်ာ )
၆၆။ ေရႊလက္လွ ( ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ၊ မွတ္တမ္းစာ )
၆၆။ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားအနီး မဟာဂူၾကီး ( မွတ္တမ္းစာ)
၆၇။ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားအနီး ဂူၾကီးဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၆၈။ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားအနီး ဂူအမွတ္ ၇၇၃( မွတ္တမ္းစာ)
၆၉။ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားေတာင္းဖက္ရွိ ဂူငယ္ ( အလႉရွင္အမည္ ႏွင့္ မွတ္တမ္းစာ )
၇၀။ ေရႊဆံေတာ္ေျမာက္ဘက္ရွိ ဂူကေလးဘုရား( မွတ္တမ္းစာ)
၇၁။ ေရႊဘံုသာဘုရား ဂူအမွတ္ ၂၀၂ ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၂။ ေရႊလက္လွ ဂူအမွတ္ ၁၂၆၈ (မွတ္တမ္းစာ )
၇၃။ ေလာကထိပ္ပန္ ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၄။ ဝက္ၾကီးအင္း တန္ေဆာင္း မိဘုရားေက်ာင္း ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၅။ ဝက္ၾကီးအင္း ေလးမ်က္ႏွာဂူ ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၆။ ဝက္ၾကီးအင္း ဂူေျပာက္ငယ္ ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၇။ သက်မုနိ ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၈။ သဗၺညဳဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၇၉။ သမ႓ဴလ ( သုံးလူလွ ) (ဗုဒၶဝင္ ပါဠိဂါထာ )
၈၀။ သိမၼစည္း ဘုရား ( မွတ္တမ္းစာ)
၈၁။ သွ်င္ပင္သက္ေတာ္ရွည္ ( မွတ္တမ္းစာ)
၈၂။ အေနာက္ဖြားေစာရြာ သစၥာဝတီ ဂူဘုရားအေရွ႕ေတာင္ မင္းမရဲဂူငယ္ ( မွတ္တမ္းစာ )
၈၃။ အလိုျပည့္ဘုရာ ( မြန္ မွတ္တမ္းစာ )
၈၄။ အလိုျပည့္ဂူ အေနာက္ဘက္ရွိ ဂူအမွတ္ ၂၃၅ ( မွတ္တမ္းစာ)
၈၅။ အလိုျပည့္ဂူ အေရွ႕ေျမာက္ ကိုက္ ၅၀ ခန္႕အကြာရွိ ဂူအမွတ္ ၁၃၀ ( မွတ္တမ္းစာ)
၈၆။ အာနႏၵာ အုတ္ေက်ာင္း ( မွတ္တမ္းစာ )

မင္စာအမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။
၁။ မူလေရး မင္စာ
၂။ ေနာက္ေရးမင္စာ

၁။ မူလေရးမင္စာ
မူလေရးမင္စာတို႕တြင္ ဗုဒၶဝံသျဖစ္ေသာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား ၊ ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္မ်ား ၊ နိပါတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တခါတရံျမတ္စြာဘုရား၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ား၊ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ သုတ္ေတာ္မ်ား၊ ဝိနည္းမ်ား ၊ အိႏၵိယျပည္တြင္ ဗုဒၶအယူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရာဇဝင္ေၾကာင္းမ်ား ၊ မဟာဝင္ စသည္တို႕ပါဝင္သည္။ ယင္းမူလထိုး မင္စာမ်ားကို မြန္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း အေဆာက္ဦးတည္စကပင္ ေရးထားခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

၂။ ေနာက္ေရးမင္စာ
ေနာက္ေရးမင္စာမ်ားတြင္ ၊ ထပ္မံ ျပဳျပင္မြမ္းမံေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ ေဆးမီးတိုမ်ား ၊ ဂါထာမ်ားႏွင့္ ဇာတာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာတို႕ျဖင့္ ေရးထား၍ ၊ စကားေျပႏွင့္လည္းေတြ႕ရ၏။ လကၤာႏွင့္လည္းေတြ႕ရ၏။ ယင္းမင္စာမ်ား အေဆာက္ဦးမ်ား တည္ထားျပီးသည့္ေနာက္ ကာလမ်ားအတြင္းက ေရးထားခဲ့သည့္ ေနာက္ေရးမင္စာျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဒီစာရင္းဟာ လုစ္ (G.H Luce )၊ ဗိုလ္မႉးဘရွင္ ၊ ဦးေဖေမာင္တင္ တို႕ဦးေဆာင္ျပီး လုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ထုတ္ ပုဂံမင္စာစု သုေတသနလုပ္ငန္း မွတ္တမ္းစဥ္ (၁)ကို အေျခခံျပီး စာရင္းလုပ္ထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၆၄ ေနာက္ပိုင္းကာလ အေျခေနကို မသိရေသးပါ။ ပုဂံဘုရားေတြအမ်ားၾကီးထဲမွာ မွ အေရတြက္ ၉၀ ေလာက္သာရွိတဲ့ စာရင္းသာရတဲ့အတြက္ စံုလင္လွျပီလို႕ မဆိုႏိုင္ပါ။ တခ်ိဳ႕ ဂူ ၊ေက်ာင္း ၊ဘုရား ၊ အေဆာက္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေရးထားတဲ့ မွင္စာေသာ္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးျပီးျဖစ္ေနေလာက္ပါျပီ။ အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲဆိုတာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာန ကဆက္ျပီးလုပ္သင့္တယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီစာရင္းဟာ ပုဂံသြားျပီး မွင္စာေလ့လာလိုသူေတြအတြက္အသုံးဝင္ႏိုင္ေကာင္းပါရဲ့။

3 comments:

 1. Hello: Congratulations on your blog;. My name is Alvaro Gómez Castro and I live in Santa Marta, Colombia. I have a blog journal on philosophy, literature and technological applications. I am an educator and I am determined to find strategies to bring education to all corners. I am currently preparing a list of authors and literary works by countries and found very little about their country. If you can help, I appreciate it. You can visit my site and find out my task.

  http://alvarogomezcastro.over-blog.es
  Greetings

  ReplyDelete
 2. Hola Alvaro

  muy gracious for your links and found it was a great task that you are doing, I'm willing to share information about our country but I'm afraid that my blog is not about philosophy nor technological application,there is a connection to literature but more to culture,historical and archeological works and info,anyway
  muy gracious

  ReplyDelete
 3. Thanks for sharing culture,historical and archeological works and info.
  Wish you all the best!
  Merry Christmas & Happy New Year!

  ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။