10/6/09

ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုမနရာဇာ ၁၁၃၅ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုမနရာဇာ (စႁႏၵသုမနရာဇာ) ၁၁၃၅ ( ၁၇၇၃ ေအဒီ )

ေနာက္ထပ္ ထပ္ေတြ႕ရတဲ့ ရခိုင္ ဒဂၤါးပါ။
ရခိုင္ဘုရင္ေတြဟာ နန္းတက္တိုင္း သူတို႕ရဲ့ ဘြဲ႕အမည္ပါ ဒဂါၤးေတြ ခပ္ႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ရခိုင္ ဒဂၤါးတစ္ျပားေတြ႕တိုင္း ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ေတြ႕ရသလိုအဖိုးတန္လွတယ္။ ရခိုင္သမိုင္းကို ေလ့လာဆဲပါ။ သိပ္မသိပါ။

ရခိုင္ ဒဂၤါးျပားေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ခုႏွစ္ေတြဟာ တခ်ိဳ႕ရခိုင္ရာဇဝင္ စာအုပ္ေတြမွာ ေရးထားေတြႏွင့္ ကြဲလြဲေနတာမ်ိဳး စေတြ႕ေနပါျပီ။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အရင္ပိုစ္ေတြမွာ မွားခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္တြကို ျပင္လိုက္ပါျပီ။ ေနာက္လည္း ထပ္ျပင္ရင္ ျပင္ရပါလိမ္႔မယ္။


ဟိႏၵဳအယူဝါဒ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာ မပါေတာ့တဲ့ ရခိုင္ ဒဂၤါးစာရင္း။
???? = ရွိေနႏိုင္ေသးတဲ့ ဒဂါၤးေတြကိုရည္ရြယ္တယ္။
ဒီစာရင္းဟာ သုေတသန အဆင့္မွီစာရင္း မဟုတ္ေသးပါ။

?????
နာရဒိပတိ ဦးရီးေတာ္ မဟာနႏၵဘရ ၊ ၆၆၀ ( ၁၂၉၈ ေအဒီ )
???
ဆင္ျဖဴရွင္ နာရဓိပတိ ေစာလိႈင္သွ်င္ ၊ ၉၆၃ ( ၁၆၀၁ ေအဒီ )
?????
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ မင္းတရားၾကီး ဦး ေလွ်ာင္းရွာ့ ၊ ၉၈၁ ( ၁၆၁၉ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ သီရိဓမ ရာဇာ ၊ ၉၈၄ ( ၁၆၂၂ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရပတိျဂီ ၊ ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )
ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရားၾကီး ၊ ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)
ေရႊနန္းသခင္ စႏၵ ဝိဇယ ရာဇာ ၁၀၇၂ ( ၁၇၁၀ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသူရိယ ရာဇာ ၁၀၉၃ ( ၁၇၃၁ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ နာရပဝါယ ရာဇာ ၁၀၉၅ (၁၇၃၅ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ စႏၵဝိဇလ ရာဇာ ၁၀၉၅ ( ၁၇၃၃ ေအဒီ)
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ မဓရာဇ္ ရာဇာ ၁၀၉၉ ( ၁၇၃၇ ေအဒီ )
ေရႊနန္းသခင္ စႁႏၵသုဓမရာဇာ ၊ ၁၀၁၄ ( ၁၆၅၂ ေအဒီ )
??????
ေရႊနန္းသခင္ အဘရ မဟာရာဇာ ၊ ၁၁၂၆ ( ၁၇၆၄ ေအဒီ )
ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုမနရာဇာ (စႁႏၵသုမနရာဇာ) ၁၁၃၅ ( ၁၇၇၃ ေအဒီ )
ေရႊျပည္သခင္ ဓမၼရာဇဓိရာဇာ ၊ ၁၁၄၀ ( ၁၇၇၈ ေအဒီ)
ေရႊနန္းသခင္ မဟာသမတရာဇာ ၊ ၁၁၄၄ ( ၁၇၈၂ ေအဒီ )

????
ကုလ မဟာရာဇာ ( ခုႏွစ္ မသိရေသးပါ)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။