10/17/09

၉၆၃ ဆင္ျပသွ်င္ နာရဓိပတိ ေဆာလိမ္သွ်ာ၉၆၃
ဆင္ျပသွ်င္ နာရဓိပတိ ေဆာလိမ္သွ်ာ

အေပၚဆုံးစာက ခုႏွစ္ ၉၆၃ ျဖစ္မယ္။ ၆လို႕ထင္ရတဲ့ အလယ္ကစာလုံး က ဖတ္မရ။
ဒဂၤါးတစ္ဘက္ျခမ္းကစာေတြက အေပၚတစ္ျခမ္းက အာရဘီစာ ၊ ေအာက္တစ္ျခမ္းက သကၠတစာ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ မဖတ္တတ္ေတာ့ သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာ။

၉၆၃
ဆင္ျပသွ်င္ နာရဓိပတိ ေဆာလိမ္သွ်ာ

( ဆင္ျဖဴရွင္ နာရဓိပတိ ေဆာလိႈင္ရွင္ လို႕ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပန္ခ်င္ပါတယ္ )။
ရခိုင္ပညာရွင္ၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဦးစံသာေအာင္၊ ဦးေရႊဇံ တို႕ေရးသားျပဳစုထားတဲ့စာေတြႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ရေသးပါ။ ေသခ်ာတာ တစ္ခုခုေတြ႕ရင္ေျပာခဲ့ပါ။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။