10/8/09

ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရားၾကီး ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)


ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရား ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)

အရင္ပိုစ္ေတြမွာ ၁၀၀၄ ( ၁၆၄၂ ေအဒီ ) လို႕မွားေရးခဲ့တာကို ျပင္မယ္။ အမွန္က ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရား ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရာဇဝင္စာအုပ္ေတြမွာ ဒီမင္းကို ၁၀၀၄ လို႕ေရးထားတာေတြ႕ရတယ္။

ရခိုင္မင္းေတြဟာ မိမိတို႕နန္းတက္တဲ့ ခုႏွစ္ကိုသာ ဒဂၤါးျပားေတြေပၚမွာ ခပ္ႏွိပ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒဂၤါးေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့ ခုႏွစ္ကို အမွန္လို႕ယူခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ပိုျပီး ခိုင္မာေစတာက မင္းဘြဲ႕ပါ ရခိုင္ဒဂၤါးေတြမွာ မင္းတစ္ပါးတည္းက ခုႏွစ္ ႏွစ္မ်ိဳးပါ မူကြဲ ဒဂၤါးမေတြ႕ရေသးပါ။ ေနာက္ထပ္မွတ္သားစရာ တစ္ခုက ရခိုင္မင္းေတြရဲ့ ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ ဘြဲ႕အမည္။ ျမန္မာမင္းေတြရဲ့ ဘြဲ႕အမည္ေတြမွာျဖင့္ ဆင္ျဖဴရွင္သာရွိျပီး၊ ဆင္နီသခင္လို႕မပါ။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။