2/17/10

ဟန္လင္း ပ်ဴသခၤ်ိဳင္း စာ

ေဒါက္တာတိုးလွ ရဲ့ " ပ်ဴသခၤ်ိဳင္း စာမ်ား " စာတမ္း မွာ ဒီပံုကို ေတြ႕တယ္။ ဘာေတြေရးထားတယ္ဆိုတာ သူ႕စာတမ္း မွာ ရွင္းလင္းခ်က္ မပါ။ ျမန္မာ ေရွးျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း " ဟန္လင္း " မွာ တူးေဖာ္ရရွိတဲ့ သခၤ်ိဳင္းေက်ာက္စာျဖစ္တယ္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄ ရာစုႏွစ္ ပ်ဴအကၡရာ ျဖစ္တယ္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ရဲ့ ျမန္မာသမိုင္း ပံု စာအုပ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၈ မွာ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ႕လို႕ အမ်ားေလ့လာဖို႕ အတြက္ ပံုႏွင့္စာကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပလိုက္တယ္။ဗံးဒ႔ ိဝံတိ ံမႅ ိ ံဥသးႏၢဳေကၷာဥပ ိႅ
ဗံးတုဗဟိ ဥတုယံ

ျမတ္ ( သခင္ ) ဒ႔ ိဝံတိ ၏ သား ၊ ႏၢဳေကၷာ၏ ေျမး
ျမတ္ ( သခင္ ) တုဗဟိ ၏ ဗိမာန္ေတာ္
No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။