2/9/11

ေျခေတာ္ရာမ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိသည့္ လကၡဏာမ်ား

ေျခေတာ္ရာေတြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ားၾကီးေလ့လာမႈလုပ္ရပါဦးမယ္။ပိုျပီးေရွးက်တဲ့ အိႏၵယ ၊ ပါကစၥတန္ (ဂႏၶာရ)၊ အာဖဂန္နစၥတန္( မထုရ )၊ သိရိလကၤာ(သီဟိုဠ္) ၊ ကေမ႓ာဒီးယား (ကေမ႓ာဇ) ၊ နီေပါ ၊ ဘဂၤလားေဒစ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ေျခေတာ္ရာပါ အမွတ္လကၡဏာေတြဟာ ျမန္မာျပည္က ေရွးေဟာင္း ေျခေတာ္ရာ ပါလကၡဏာေတြနဲ႕ မတူပါ။ ။ ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ ဘာမွေသခ်ာမသိေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ On going Research ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ခဏထားပါမယ္။ ၁၀၈ ကြက္ရွိ အမွတ္လကၡဏာကို ၁၀၈ ခုေသာစာေတြႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ျပီးေတာ့မွ ပံု ႏွင့္ စာ တြဲျပခ်င္ပါတယ္။ ခုေတာ့ အဆင္မေျပေသးပါ။

ေျခေတာ္ရာမ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိသည့္ လကၡဏာမ်ား

၁။ သတိၱစက္ - လွံမ
၂။ သိရိဝစၧစက္ - အိမ္မြန္
၃။ နႏၵိယာဝဋစက္ - ဇလပ္ပန္း
၄။ ေသာဝတိၱကစက္ - လည္ေရးသုံးဆင့္
၅။ ဝဎမာနက စက္ - ထမင္းပြဲ
၆။ ဝဋံသကစက္ - ဦးေဆာက္ပန္း
၇။ ဘဒၶဌစက္ - ခြၽန္းေတာင္း
၈။ အကုၤသစက္ - ခြၽန္းေတာင္း
၉။ ပါသာဒစက္ - ျပာသာဒ္
၁၀။ ေတာ့ရဏစက္ - တံခါးတိုင္
၁၁။ ေသတစၧတၲစက္ - ထီးျဖဴ
၁၂။ ခဂၢစက္ - သန္လ်က္
၁၃။ တာလဝဏၬစက္
၁၄။ မဟူရဟတၱစက္ - ဥေဒါင္းျမီးစည္း ( ယပ္ )
၁၅။ စာမရံစက္ - စာမရီျမီးစည္း ( ယပ္ )
၁၆။ မဏိစက္ - ပတၱျမား
၁၇။ ပတၱစက္ - သပိတ္ ၊ စားေတာ္ခြက္
၁၈။ သုမနဒါမစက္ - ျမတ္ေလးပန္းခိုင္ ၊ ျမတ္ေလးပန္းဆိုင္း
၁၉။ နီလုပၸလစက္ - ၾကာညိဳ ၊ ၾကာျပာ
၂၀။ ေသတုပၸလစက္ - ၾကာျဖဴ
၂၁။ ရတၱဳပၸစက္ - ၾကာနီ
၂၂။ ပဒုမစက္ - ၾကာပဒုမၼာ
၂၃။ ပု႑ရိကစက္ - ၾကာပု႑ရိက္
၂၄။ ပု႑ပါတိစက္ - ေရျပည့္အိုး
၂၅။ ပုဏၰပါတိစက္ - ေရျပည့္ဖလား
၂၆။ သမုဒၵစက္ - သမုဒၵရာ
၂၇။ စကၠဝါ႒ပဗၺတစက္ - စၾကာ႒ာ
၂၈။ ဟိမဝႏၲပဗၺတစက္ - ဟိမဝႏၲာေတာင္ပံု
၂၉။ ေမ႐ုပဗၺတစက္ - ျမင္းမိုရ္ေတာင္
၃၀။ သူရိယမ႑လစက္ - ေနဝန္း
၃၁။ စႏၵ႑လစက္ - လဝန္း
၃၂။ နကၡတၲာနိစက္ - ေတာင္ကြၽန္း ၊ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းပံု
၃၃။ ပုဗၺဝိေဒဟစက္ - အေရွ႕ကြၽန္းပံု၊ ကြၽန္းငယ္ကြၽန္းၾကီး
၃၄။ အပရေဂါယာနစက္ - အေနာက္ကြၽန္းပံု
၃၅။ ဇမၺဴဒီပစက္ - ေတာင္ကြၽန္း၊ ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းပံု
၃၆။ ဥတၱရကု႐ုစက္ - ေျမာက္ကြၽန္းပံု
၃၇။ စကၠဝတိၱစက္- စၾကဝေတးမင္းပံု
၃၈။ ဒကိၡဏာဝဋၬသခၤစက္ - လက္ယာရစ္ခ႐ုသင္းျဖဴပံု
၃၉။ သုဝဏၰမစၧယုဂ႒စက္ - ေရႊငါးၾကင္းအစံု
၄၀။ စကၠာဝုဓစက္ - စက္နက္ပံု
၄၁။ လဝဏသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ ဆားငန္ေရပံု
၄၂။ ဥစၧဳသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ ၾကံရည္ခ်ိဳပံု
၄၃။ သုရာသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ ေသရည္ပံု
၄၄။ သာဓိသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ အမႈခပ္သိမ္းျပီးေသာပံု
၄၅။ ဒဓိသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ ႏို႕ဓမ္းရည္ပံု
၄၆။ ဒုဒၶသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ ႏို႕ရည္ပံု
၄၇။ ဇလသီတာစက္ - သီတာခုႏွစ္တန္ ေရခ်ိဳပံု
၄၈။ ယုဂႏၶရစက္ - ယုဂႏၶရေတာင္
၄၉။ ဣသိဓရစက္ - ဣသိရေတာင္
၅၀။ ကရဝိကစက္ - ကရဝိကေတာင္
၅၁။ သုဒႆနစက္ - သုဒႆနေတာင္
၅၂။ ေနမိႏၶရစက္ - ေနမိႏၶရေတာင္
၅၃။ ဝိနတကစက္ - ဝိနတကေတာင္
၅၄။ အႆကဏၰစက္ - အႆကဏၰေတာင္
၅၅။ အေနာတတၳစက္ - အေနာတတၳ ေရအိုင္
၅၆။ ကဏၰမု႑စက္ - ကဏၰမု႑ ေရအိုင္
၅၇။ ရထကာရစက္ - ရထကာရ ေရအိုင္
၅၈။ ဆဒၵႏၲစက္ - ဆဒၵႏၲ ေရအိုင္
၅၉။ ကုဏာလစက္ - ကုဏာလ ေရအိုင္
၆၀။ မ႑ကိနီစက္ - မ႑ကိနီ ေရအိုင္
၆၁။ သီဟပၸါတစက္ - သီဟပၸါတ ေရအိုင္
၆၂။ သုပဏၰရာဇာစက္ - ဂဠဳန္မင္း
၆၃။ သံသုမာရစက္ - မိေက်ာင္းမင္း
၆၄။ ဓဇစက္ - တံခြန္လ်ားပံု
၆၅။ ပဋကာစက္ - တံခြန္ ၊ ကုကၠား
၆၆။ သုဝဏၰသိဝိကာစက္ - ရတနာသံလ်က္
၆၇။ သုဝဏၰဝါ႒ဗီဇနီစက္ - စာမရီသားျမီယပ္
၆၈။ ေကလာသပဗၺတစက္ - ေကလာသေငြေတာင္
၆၉။သီဟရာဇာစက္ - ျခေသ့ၤမင္း
၇၀။ ဗ် ဂၣရာဇာစက္ - က်ားမင္း
၇၁။ ဝလာဟက အႆရာဇာစက္ - ဝလာဟကျမင္းမင္း
၇၂။ ဥေပါသထ ဆဒၵႏၲဟတိၱရာဇာစက္ - ဥေပါသထဆဒၵဆင္မင္း
၇၃။ ဗာသုကီနဂရာဇစက္ - ဗာသုကီ နဂါးမင္း
၇၄။ ဟံသရာဇာစက္ - ဟသၤာမင္း
၇၅။ ဥသဘရာဇာစက္ - ဥသဘႏြားမင္း
၇၆။ ဧရာဝဏၰဟတိၱရာဇာစက္ - ဧရာဝဏ္ဆင္မင္း
၇၇။ သုဝဏၰမကာရစက္ - ေရႊမကန္းပံု
၇၈။ သုဝဏၰနာဝါစက္ - မုခ္ထြတ္ေလးခုရွိ ေရႊေလွ
၇၉။ ျဗဟၼရာဇာစက္ - ျဗဟၼာမင္းပံု
၈၀။ သဝစၧကာေဓႏုစက္ - ႏို႕တိုက္ေနေသာ ႏြားသားအမိ
၈၁။ ကႎပုရိသ ကႎပုရိစက္ - ကိႏၷနီ - ကိႏၷရာ
၈၂။ ကရဝိကစက္ - ကရဝိတ္
၈၃။ မယူရရာဇာစက္ - ဥေဒါင္းမင္း
၈၄။ ေကာဥၥရာဇာစက္ - ၾကိဳးၾကာမင္း
၈၅။ စကၠဝါကရာဇာစက္ - စကၠဝါက္ငွက္မင္း
၈၆။ ဇိဝဥၥီဝကရာဇာစက္ - ဇီဝစိုးငွက္မင္းပံု
၈၇။ စတုမဟာရာဇာဇိကာစက္ - စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံု
၈၈။ တာဝတႎသာစက္ - တာဝတႎသာနတ္ဘံု
၈၉။ ယာမာစက္ - ယာမာနတ္ဘံု
၉၀။ တုတိတာစက္ - တုတိတာနတ္ဘံု
၉၁။ နိမၼာနရတီစက္ - နိမၼာနရတီနတ္ဘံု
၉၂။ ပရနိမိၼတ ဝသဝတီၱစက္ - ပရနိမိၼတဝသဝတီၱနတ္ဘံု
၉၃။ ျဗဟၼပါရိသဇၥၽာစက္ - ျဗဟၼပါရိသဇၥၽာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၉၄။ ျဗဟၼပုေရာဟိတာစက္ - ျဗဟၼပုေရာဟိတာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၉၅။ မဟာ ျဗဟၼာစက္ - မဟာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၉၆။ ပုေရာဟိတာစက္ - ပုေရာဟိတာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၉၇။ အပၸမာဏာဘာစက္ - အပၸမာဏာဘာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၉၈။ အာဘႆရာဇာစက္ - အာဘႆရာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၉၉။ ပရိတၱသုဘာစက္ - ပရိတၱသုဘာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၀။ အပၸမာဏသုဘာစက္ - အပၸမာဏသုဘာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၁။ သုဘကိဏွာစက္ - သုဘကိဏွာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၂။ ေဝဟပၸဘာစက္ - ေဝဟပၸဘာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၃။ အသညသတၱာစက္ - အသညသတၱ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၄။ အဝိဟာစက္ - အဝိဟာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၅။ အတပၸါစက္ - အတပၸါ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၆။ သုဒႆာစက္ - သုဒႆာ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၇။ သုဒႆီစက္ - သုဒႆီ ျဗဟၼာ႔ဘံု
၁၀၈။ကကနိ႒ာစက္ - အကနိ႒ာ ျဗဟၼာ႔ဘံု

2 comments:

  1. သမိုင္းဆိုတာ လူမ်ဳိးတိုုင္းရဲ႕ အသက္ပါ...သူမ်ားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕ႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုေတာ့ ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ဆရာမႀကီး မၾကန္တို႔ရဲ႕ စာေတြကို တကူးတက ရွာဖတ္မွပဲ သိရပါတယ္...မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ျမန္မာ့သမိုင္းကို မ်က္ျခည္ျပတ္မသြားဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ေပးေနတဲ့ ဒီဘေလာ့ကိုေတြ႕လိုက္ရတာ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ၀မ္းသာ၊ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္...လင့္ခ္လည္း ယူသြားပါတယ္...ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔လည္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္...

    ReplyDelete
  2. သီတာခုႏွစ္တန္ အဓိပၸါယ္နဲ႔တကြ ေဖၚျပေပးလို႔ ကူးသြားပါတယ္၊ ေက်းဇူး။

    ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။