6/20/11

၅- ျမင္းမႉးမင္းသား

၅- ျမင္းမႉးမင္းသား

မင္းညီမင္းသားတို႕မွာ စစ္မက္အေရးေပၚ ေပါက္လွ်င္ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ရသည္။ ဤအခါ ျမင္းမႉးမင္းသားျဖစ္ေသာ ညီေတာ္, သားေတာ္က ကသည္းျမင္း, ေစာပြတ္အိုးျမင္း, အကၠပတ္ျမင္း, ရဲဘက္ျမင္းစေသာ ျမင္းတပ္မ်ားအနက္ ျမင္းတပ္ တတပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႉးကြပ္၍ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမင္းမႉးမင္းသားဟူ၍ အမိန္႕ေတာ္မွတ္သည္။

မင္းညီ, မင္းသားတို႕မွာ စစ္မက္ တိုက္ခိုက္ရန္ မရွိသည့္အခါ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ ေရွ႕ေတာ္ ဝင္ေရာက္ ခယမ္းရျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ နယုန္လဆန္း ၈-ရက္ေန႕က ဝါဆိုလဆန္း ၈-ရက္ေန႕တိုင္ သုဓမၼာစရပ္ေတာ္အတြင္း ပါဠိပဌမစာျပန္ပြဲ က်င္းပရာသို႕ သြားေရာက္စာနာရျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ၃-ၾကိမ္ ပြဲတက္ကန္ေတာ့ခံေတာ္မူသည္ကို မပ်က္မကြက္ ကန္ေတာ့ဝင္ရျခင္း၊ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ အေဝးအနီး ထြက္ေတာ္မူသည့္အခါ မင္းမထြက္မီ ေရွးဦးစြာ ျမိဳ႕တြင္းက ျမိဳ႕ျပင္သို႕ ထြက္ႏွင့္ရသည္။ ဝင္ေတာ္မူလွ်င္လည္း ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ ေရႊနန္းေတာ္သို႕ေရာက္၍ အေျမႇာက္သံ ၃-ခ်က္ၾကားရျပီးေနာက္မွ ျမိဳ႕တြင္းသို႕ ဝင္ရျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရသည္။

လြတ္ေတာ္က အေၾကာင္းကိစၥရွိ၍ ဆင့္ဆိုလွ်င္ မင္းသားကို တိုက္႐ိုက္ မဆင့္ဆိုရ။ မင္းသား၏ အၾကီးေတာ္ အၾကီးစာေရးတို႕သို႕ ထန္းဘူးညြန္႕ရွည္တြင္ ႏွစ္ေၾကာင္းစာခြၽန္ေရး၍ ဆင့္ဆိုရသည္။
(ေရႊနန္းသုံး ေဝါဟာရအဘိဓာန္ က်မ္းစာပါ မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။